Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1. Tento reklamačný poriadok je bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon“) a opisuje zodpovednosť predávajúceho za vady, záruky, podmienky a spôsob reklamácie tovaru nadobudnutého  kupujúcim – spotrebiteľom od predávajúceho vo forme elektronického obchodu (ďalej len „tovar“), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv (ďalej len „reklamácia“).
Predávajúci je spoločnosť BONO TRADING, s.r.o., Ligetská 2, Handlová 972 51, IČO: 36 340 987, IČ DPH: SK2021922584, zapísaná na okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.15270/R.

1.2. Kupujúci je:
a) spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
b) fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

1.3. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

1.4. Kupujúci je povinný riadne sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Predávajúci si splnil svoju povinnosť riadne informovať kupujúceho v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie. 

  

 1. Všeobecné podmienky

 

2.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení, zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád.

2.2. V prípade, ak tovar nebude dodaný podľa predchádzajúceho bodu 2.1. tohto odseku, resp. ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu, vyhotovení alebo v množstve), alebo ak kupujúci nedostal spolu so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom, ako tovar prevzal, najneskôr však do 24 hodín. predávajúceho na tel. čísle +421 911 455 190, alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@prehracov.sk. Pokiaľ tak nevykoná a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe predávajúceho, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.

2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

2.4. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.5. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.6. Pokiaľ predávajúci kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený kupujúcim a odovzdaný kupujúcemu.

2.7. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 

 1. Spôsob uplatnenia reklamácie

 

3.1.Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. 

3.2. Kupujúci je povinný pri prevzatí  zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať zástupcovi kuriérskej služby a za jeho prítomnosti obal, ako aj tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca kuriérskej služby je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej služby.

3.3. Na základe zápisu u škode podľa bodu 3.2., doručeného predávajúcemu, môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

3.4. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť oprávnenú reklamáciu. Reklamácia sa uplatňuje osobne, prípadne poštou na adrese spoločnosti: Ligetská 2, 972 51 Handlová. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný kupujúcemu odoslať, príp. odovzdať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s predávajúcim a príp. tiež telefonický kontakt.

3.5. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme a skontroluje zásielku a príslušnú dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Tovar odporúčame poistiť.

  

 1. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 

4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

4.2. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za nový, resp. nezávadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť alebo opraviť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru. 

4.3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu alebo opravu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

4.4. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. 

4.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. 

4.7. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou cenou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

4.8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

 1. Spôsob vybavenia reklamácie

 

5.1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

5.2. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie. 

5.3. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

5.5. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie. Po riadnom vybavení reklamácie predávajúci vyzve kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený kupujúcemu formou doporučenej zásielky. Náklady na odoslanie hradí predávajúci.

5.6. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri:
a) porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú
b) používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

5.7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas záručnej doby a predávajúci ju zamietne, kupujúci má právo zaslať tovar na odborné posúdenie. Odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, ktorý je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa preukázania zodpovednosti za vadu náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

6.1. Kupujúci môže pri reklamácii využiť služby na telefónnom čísle +421 911 455 190, kde operátor poradí kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.

6.2. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavierané na diaľku alebo zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Kupujúci v okamihu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, súhlasí s týmito reklamačnými podmienkami.

6.4. Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené. Zmeny Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.pokershop.sk.

Dopravu objednaného tovaru zaisťujeme následovnými spôsobmi:

 1. Osobný odber zdarma v sídle firmy BONO TRADING, s.r.o. - Ligetská 2, Handlová (okr. Prievidza )

 

Tovar si môžete prevziať priamo u nás v sídle firmy v čase od 7:00 do 15:30 hod. počas pracovných dní (pondelok - piatok). Mimo pracovnú dobu alebo cez víkendy je možné tovar prevziať iba po dohode s našimi pracovníkmi. Na firmu sa prosím dostavte až po potvrdení dostupnosti tovaru na sklade emailom, alebo telefonicky. 

Kde nás nájdete - /kontakt

 1. Štandardné doručenie kuriérskou službou

 

Pokiaľ máme tovar na sklade, expedujeme ho štandardne do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. V rámci celej Slovenskej republiky Vám bude objednaný tovar doručený nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru z nášho skladu. O termíne expedície budete informovaní emailom. Tovar Vám doručí kuriér. V prípade, že tovar nemáme na sklade, budeme Vás obratom kontaktovať emailom, alebo telefonicky ohľadom možného termínu dodania tovaru. Cena štandardného doručenia závisí od hmotnosti tovaru, a to nasledovne:

 • do 3 kg                 4,20 €
 • od 3 - 5 kg            5,00 €
 • od 5 - 10 kg          5,50 €
 • od 10 - 20 kg      14,40 €
 • od 20 po 30 kg    18,00 €
 • od 30 kg a viac    22,00 € 

 

 1. Komfortné doručenie našou firmou BONO TRADING, s.r.o.

 

Týka sa tovaru, ktorý je objednaný na zákazku, kde je potrebná i montáž. Náš pracovník Vás bude obratom po zaslaní objednávky kontaktovať, aby si s vami dohodol detaily ceny, možného termínu a spôsobu doručenia tovaru.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie obráťte sa na info@prehracov.sk alebo na telefónne číslo +421 911 455 190.