Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.pokershop.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

  

 1. Predmet úpravy

 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť BONO TRADING, s.r.o., so sídlom: Ligetská 2, 972 51 Handlová, IČO: 36 340 987, IČ DPH: SK2021922584, zapísaná na okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.15270/R (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.pokershop.sk

1.2. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z nich vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

Podľa § 10a ods. 1, písm. k.) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.) o priestupkoch má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým podľa § 1 ods. 3, písm. c.) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Názov a adresa orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Tel.č.: 032/6400 113

  

 1. Definície pojmov

 

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti BONO TRADING, s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.pokershop.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou BONO TRADING, s.r.o.,  na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou BONO TRADING, s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti BONO TRADING, s.r.o. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.pokershop.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, popis tovaru, atď.) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.pokershop.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

 

 1. Spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv

 

3.1.Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde elektronickým  potvrdením (e-mailom)  elektronickej objednávky kupujúcemu, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. 

3.2.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných, údajov a náležitostí. Každá objednávka obsahuje: Meno a priezvisko kupujúceho/Obchodný názov, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IČO, DIČ/IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.  Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to písomne prostredníctvom elektronickej pošty, formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde na stránke www.pokershop.sk, alebo formou listovej zásielky. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

3.3.Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok podľa  § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených na webovej stránke www.pokershop.sk.

3.4.Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami podľa č.5 alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.5.Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 1. KÚPNA CENA TOVARU

 

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, táto je uvádzaná až v rámci tzv. nákupného košíka a jej výška sa odvíja od váhy tovaru a miesta dodania (bližšie informácie v sekcii Doprava na tejto webovej stránke).

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

a) platba na účet predávajúceho pred dodaním tovaru; predávajúci vyžaduje túto formu platby, ak je tovar na objednávku (t.z. nie je skladom),

b) platba preddavku na účet predávajúceho ešte pred začatím výroby vo výške 100% z ceny tovaru v prípade, že je tovar vyrábaný na zákazku,

c) dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,

d) platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru priamo v sídle predávajúceho na adrese: Ligetská 2, 972 51 Handlová.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo zaplatením kúpnej ceny v hotovosti priamo v sídle predávajúceho. Pri platbe na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.

  

 1. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

 

5.1. Tovar skladom je obvykle expedovaný do 3 pracovných dní. V prípade, že tovar skladom nie je, bude o presnom dni expedície a dodaní tovaru kupujúci vopred informovaný e-mailom, resp. telefonicky. Presnejšie informácie viď sekcia Doprava na tejto webovej stránke.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

 1. MIESTO DODANIA

 

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresu pre doručovanie. Pokiaľ nie je vyplnená adresa pre doručovanie, tovaru bude zaslaný na adresu, ktorú kupujúci uviedol vo fakturačných údajoch.

 

 1. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

 

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po vložení tovaru do košíka. Zároveň sa zobrazí informácia o cene prepravy.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú bližšie špecifikované v sekcii Doprava na tejto webovej stránke.

7.3. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

 1. DODANIE TOVARU

 

8.1.Tovar je doručovaný kuriérskou službou na uvedenú poštovú adresu. Pre tovar skladom je orientačná doba dodania do 3 dní. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, bude kupujúcemu mailom, príp. telefonicky oznámený najbližší možný termín dodania, alebo bude navrhnutá vhodná alternatíva. 

8.2. V prípade, že kuriér kupujúceho nezastihne, spojí sa s ním telefonicky na čísle uvedenom pri registrácii a dohodne si najvhodnejší termín dodania tovaru. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra je nutné v uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

8.3. V prípade, že bude tovar kuriérskou službou vrátený predávajúcemu z dôvodu neuhradenia dobierkovej čiastky, nemožnosti zastihnutia kupujúceho kuriérskou službou na mieste určenom v objednávke alebo z dôvodu odmietnutia resp. neprevzatia tovaru kupujúcim, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. V prípade, ak kupujúci za tovar zaplatil prostredníctvom bezhotovostnej platby na účet predávajúceho, avšak došlo k nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby alebo k odmietnutiu prevzatia tovaru kupujúcim, predávajúci je oprávnený započítať si pohľadávku na náklady dopravy voči kúpnej cene zaplatenej kupujúcim. Už zaplatenú kúpnu cenu predávajúci bezodkladne vráti kupujúcemu (po odpočítaní nákladov na dopravu).

8.4. V prípadoch uvedených v predchádzajúcom bode 8.3. je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

8.5. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.6. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

8.7. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

9.1. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je na stránke www.pokershop.sk.

 

 1. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

10.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od  zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.

10.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci však v prípade, že už bol tovar odoslaný, znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu.

10.4. Na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne písomne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) kde kupujúci uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Adresa pre zaslanie vyhlásenia:

BONO TRADING, s.r.o., Ligetská 2, 972 51 Handlová, e-mail: info@prehracov.sk

Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si stiahne na tomto odkaze - Odstupenie spotrebiteľa od zmluvy 

10.5. Predávajúci je povinný v prípade, že kupujúci splní podmienky odstúpenia podľa bodu 10.2. a 10.4., bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar odporúčame poistiť.

10.6. Čiastka za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou, bankovým prevodom na účet, alebo pri vrátení tovaru priamo v priestoroch predávajúceho bude vrátená osobne. Od 1.2.2016 banky zaviedli zmeny v platobnom styku, platí len IBAN účet. Prosíme o uvedenie čísla bankového účtu vo formáte IBAN, v inom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom.

10.7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

10.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To znamená, že kupujúci môže zaslať tovar súčasne s oznámením o odstúpení od zmluvy alebo následne, najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete po prejdení na tento odkaz: /zasady-ochrany-osobnych-udajov

 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIA COOKIES

 

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho s kúpnou zmluvou plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000)  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.2.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

V Prievidzi dňa 25.05.2018